Privatumo politika UAB „Express Heroes“

Bendra informacija

UAB „EXPRESS HEROES“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir / ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos tam skirtos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių arba kitų teisėtų globėjų) sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją ir kaip apie Jus renkame?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus ar Jūsų įrenginį, kuri mums leidžia Jus atpažinti ar gauti informaciją apie svetainės lankomumą, yra gaunami įvairiais būdais:

 • pateikiate informaciją (asmens duomenis) asmeniškai mums;
 • Informacija surenkama automatiškai;
 • Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.

Renkame anoniminę ir apibendrintą informaciją apie svetainės lankomumą:

 • Informaciją apie Jūsų įrenginį;
 • Interneto svetainės naršymo ypatumus;
 • Anoniminę ir apibendrintą informaciją apie svetainės lankomumą, lankomus puslapius, valstybę iš kurios yra prisijungiama į mūsų svetainę;
 • Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose).

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų:

(instrukcijos anglų kalba) ChromeFirefoxInternet ExplorerEdgeSafariOpera

Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Kita mūsų renkama informacija

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti siunčiant užklausą mūsų internetiniame puslapyje), tačiau tokiu atveju gali būti nepateiktas atsakymas į užklausą gautą internetinio puslapio pagalba.

Kokiu interesu ir teisėtu pagrindu Jūsų informaciją tvarkome?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes turime teisėtą interesą:

 • rūpintis savo interneto puslapio stabiliu veikimu ir stebėti jo lankomumą;
 • Siekiant Jums parduoti / išnuomoti mūsų prekes ar suteikti paslaugas (marketingo tikslais);
 • Įvykdyti Jūsų pateiktą užklausą / kreipimąsi pagal darbo skelbimą;
 • Nustatyti Jūsų asmenybę ir informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • sužinoti, kokiomis paslaugomis lankytojai domisi labiausiai, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
 • Kaupti informaciją apie lankytojų veiksmus svetainėje, analizuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo tikslais;
 • Susisiekti su lankytoju;
 • Sudaryti su Jumis sutartį, įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį bei perduoti su sutarties sudarymu ar vykdymu susijusius klausimus ir informaciją;
 • Perduoti reikiamus duomenis sutartims sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) mūsų partneriams (pvz. draudimo bendrovėms, bankams);
 • Atlikti buhalterinius veiksmus, susijusius su sutarčių vykdymu;
 • Suteikti Jums kitas paslaugas ar pateikti informaciją atsakant į Jūsų užklausą;
 • Ruošti ir teikti Jums verslo partnerių pasiūlymus.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Kitoms grupės įmonėms / susijusioms įmonėms;
 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams (pvz.: draudimo sutarties sudarymo atvejais galime perduoti Jūsų duomenis draudimo bendrovei ir pan.);
 • Įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais. Su šiais asmenimis mes sudarome sutartis, kurios įpareigoja šalis griežtai laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų;
 • Teisėsaugos institucijoms;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (pvz.: antstoliams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose ir pan.).

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti arba 1 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasiekus tikslą ar pasibaigus nustatytam terminui, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei nebenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@expressheroes.eu ir nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir / arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu paštu: Pramonės pr. 13, 51327 Kaunas.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako Juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei manote, kad pažeistos Jūsų teisės arba laisvės, kviečiame Jus pirmiausia susisiekti su mumis. Mes stengsimės atsakyti į visus Jūsų klausimus ir išspręsti kilusias problemas, kiek tai teisiškai įmanoma, kad galėtume būti tikri dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Slapuko tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Statistikos slapukai Atidarius svetainę 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Statistikos slapukai Atidarius svetainę 24 val. Unikalus identifikatorius
tv_session_id Funkciniai slapukai Atidarius svetainę Sesijos metu Unikalus identifikatorius
interface_lang Funkciniai slapukai Atidarius svetainę 4 mėn. Kalbos kodas
cookieconsent_status Funkciniai slapukai Paspaudus „Sutinku“ 24 val. Pasirinkta reikšmė

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų ar pastebėjote spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis: info@expressheroes.eu

Baigiamosios nuostatos

Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pagal Bendrovės poreikius arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinus Privatumo politiką, informacija bus paskelbta mūsų interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po informacijos paskelbimo, laikysim, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.